Kaitan antara diabetes gestasional dan risiko diabetes tipe 2 –

Link between gestational diabetes and type 2 diabetes

About the author